11,7 oC 3,2 km/h 995,8 hPa
 
 
 


Opec Grudziadz fundusze UEOPEC Grudziądz Fundusze UE


DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 9.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska spółka OPEC GRUDZIĄDZ uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu:"Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o."

Zmodernizowany kocioł OR 32 nr 1 będący majątkiem spółki OPEC GRUDZIĄDZ w dniu 29 kwietnia 2013 r. został jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesiony aportem do OPEC-INEKO Sp. z o.o..

Całkowity koszt projektu: 9 146 150 PLN
Kwota dofinansowania: 4 221 267,00 PLN
Udział dofinansowania: 46,26 % wydatków kwalifikowanych

Zakładane wskaźniki rezultatu Projektu wpłynęły znacząco na ograniczenie oddziaływania spółki na środowisko. Fakt ten potwierdzono w dniu 28 października 2011 roku podczas kontroli przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKT EKOLOGICZNY

Osiągnięcie standardów ochrony środowiska w dziedzinie ochrony powietrza:
•    zmniejszenie emisji pyłów na jednostkę produkcji o 261,06 Mg,
•    zmniejszenie emisji SO2 na jednostkę produkcji o 66,30 Mg,
•    zmniejszenie emisji NOx na jednostkę produkcji o 27,63 Mg,
•    zmniejszenie emisji CO2 na jednostkę produkcji o 16 576,00 Mg,
•    zmniejszenie emisji CO na jednostkę produkcji o 34,53 Mg.

Wielkość emisji zredukowanej:

•    dwutlenek siarki SO2 – 21,51Mg/rok,
•    tlenki azotu NOx – 8,96 Mg/rok,
•    tlenek węgla CO – 11,20 Mg/rok,
•    dwutlenek węgla CO2 – 5 376 Mg/rok,
•    pył – 84,66 Mg/rok,
•    sadza – 0,09 Mg/rok.