30,3 oC 4,7 km/h 1015,7 hPa
 
 
 
 • Ochrona powietrza
 • Polityka ekologiczna w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w Elektrociepłowni Łąkowa poprzez wprowadzanie do procesów technologicznych uzasadnionych ekonomicznie proekologicznych rozwiązań technologicznych, co pozwala na dotrzymywanie wymaganych prawem standardów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza.
  Do najważniejszych działań w kierunku ochrony powietrza należą:
  - zakup i spalanie węgla wysokoenergetycznego o niskiej zawartości siarki i popiołu,
  - wykorzystywanie biomasy przy produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  - modernizacja źródeł ciepła w Elektrociepłowni Łąkowa, skutkująca zwyżką sprawności energetycznej, zmniejszaniem paliw na jednostkę produkcji ciepła oraz poprawą wskaźników emisyjnych gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,
  - stosowanie urządzeń odpylających pozwalających na dotrzymanie dopuszczalnych standardów emisyjnych,
  - kogeneracja, mająca wpływ na zdecydowane ograniczenie zużycie zasobów naturalnych.
  Od 15 listopada 2004 r. w sposób ciągły w Elektrociepłowni Łąkowa monitorowane są substancje pyłowo–gazowe wprowadzane do powietrza ze źródeł energetycznych.
  Układ monitoringu ciągłego wyposażony jest w system zbierania danych, który gromadzi, przetwarza, raportuje i archiwizuje informacje o stężeniach oraz emisji poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza. Ciągły pomiar i rejestracja tych wielkości, poza monitorowaniem znaczącego aspektu środowiskowego oraz wyznaczaniem wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza, będących podstawą naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska, jest dodatkowym narzędziem pomagającym w optymalizacji pracy źródła ciepła.

  Wielkość emisji substancji pyłowo-gazowych wprowadzonych do powietrza w 2020 roku.
  Rodzaj substancji Wielkość emisji w Mg/rok
  rzeczywista dopuszczalna
  Dwutlenek siarki 241,80
  677,22 
  Dwutlenek węgla 146 050
  -
  Tlenki azotu 139,4
  303,18
  Pył 62,4
  245,92
 • Aby sprostać zaostrzającym się wymaganiom ochrony środowiska (Dyrektywa IED, Konkluzje BAT), które będą obowiązywać Elektrociepłownię Łąkowa od 2023 roku, spółka OPEC-INEKO już w 2018 roku rozpoczęła proces inwestycyjny polegający na budowie instalacji oczyszczania spalin z kotłów. Zadanie realizuje firma SBB ENERGY S.A. z Opola. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane najlepsze dostępne techniki dedykowane dużym obiektom energetycznego spalania paliw. Inwestycja jest wieloletnia, a jej zakończenie planuje się w drugiej połowie 2022 roku. Zrealizowana inwestycja zagwarantuje roczną redukcję emisji pyłu o 94% oraz roczne ograniczenie emisji gazów: dwutlenku siarki o 48% i tlenków azotu o 25%.
  W 2020 roku:  
  - zakończono prace budowlane związane z magazynowaniem sorbentu odsiarczania i produktu poreakcyjnego dla wszystkich kotłów,
  - odebrano instalację odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów nr 1 i 2, pozytywnie zakończone miesięcznym Ruchem Próbnym. Obecnie kotły te spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska, które będą obowiązywać od 2023 roku.
  - rozpoczęto prace rozruchowe i optymalizacyjne instalacji redukcji tlenów azotu na kotle nr 1.

 • Emisja dwutlenku węgla
 • Od 2005 r. Elektrociepłownia Łąkowa uczestniczy w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Obowiązek ten wprowadziła wówczas ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a obecnie ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System zobowiązuje rozliczanie przyznanych rozporządzeniem Rady Ministrów uprawnień do emisji CO2 i coroczne ich umarzanie w liczbie odpowiadającej wielkości rocznej emisji, na podstawie raportu zweryfikowanego przez uprawnionego audytora. Weryfikowane raporty są zgodne ze stanem faktycznym i Planem Monitorowania zatwierdzonym w stosownej decyzji udzielonej przez Prezydenta Miasta Grudziądza.
  Rok 2020 był ostatnim rokiem III okresu rozliczeniowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Systemem tym objęta jest Elektrociepłownia Łąkowa, dla której w 2020 roku przyznano 42 579 uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W tym roku wyemitowano do powietrza łącznie 146 049 Mg CO2 objętego obowiązkiem rozliczania w systemie EU ETS. Zastąpienie paliwa kopalnego – paliwem odnawialnym pozwoliło na redukcję emisji CO2 w ilości 31 593 Mg CO2.

 • Ochrona wód
 • W zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotrzymywane są dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami z terenu Elektrociepłowni Łąkowa poprzez Rów Hermana do Wisły. Graniczne wartości określone są w pozwoleniu zintegrowanym. Dotrzymywanie jakości odprowadzanych ścieków jest możliwe dzięki zainstalowanym urządzeniom oczyszczania ścieków technologicznych, do których zalicza się dwukomorowy piaskownik oraz wybudowana w 2015 roku podczyszczalnia ścieków (filtr żwirowy). Podczyszczalnia pozwoliła na zamknięcie obiegu wody w obrębie procesów gaszenia szlaki i wykorzystanie ścieków ze stacji uzdatniania wody, a finalnie na zaoszczędzenie znacznych ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej.
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka odpadami realizowana jest zgodnie z ustawą o odpadach oraz wymaganymi pozwoleniami w tym zakresie. Postępowanie jest zgodne z redukcją odpadów „u źródła” i realizowane następująco:
  a. generowanie mniejszej ilość odpadów paleniskowych poprzez:
  - optymalny dobór surowca, tj. wysokoenergetycznego i niskopopiołowego węgla kamiennego i biomasy,
  - realizowanie prac inwestycyjnych podnoszących sprawność jednostek kotłowych,
  - zamianę paliwa węglowego na biomasowe,
  b. racjonalizowanie gospodarki surowcowo-materiałowej,
  c. stosowanie w procesach technologicznych i pomocniczych nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych,
  d. prawidłową i racjonalną organizację pracy.
  Nie bez znaczenia pozostaje zagospodarowanie odpadów paleniskowych, które zgodnie z obowiązującym prawem wykorzystywane są m.in. do utwardzania dróg i innych powierzchni, odciążając jednocześnie istniejące składowiska odpadów.