-0,8 oC 0 m/s 1008,5 hPa
 
 
 
 • Ochrona powietrza
 • Polityka ekologiczna w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w Elektrociepłowni Łąkowa poprzez wprowadzanie do procesów technologicznych uzasadnionych ekonomicznie proekologicznych rozwiązań technologicznych, co pozwala na dotrzymywanie wymaganych prawem standardów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza.

  Do najważniejszych działań w kierunku ochrony powietrza należą:

  - zakup i spalanie węgla wysokoenergetycznego o niskiej zawartości siarki i popiołu,

  - wykorzystywanie biomasy przy produkcji ciepła i energii elektrycznej,

  - modernizacja źródeł ciepła w Elektrociepłowni Łąkowa, skutkująca zwyżką sprawności energetycznej, zmniejszaniem paliw na jednostkę produkcji ciepła oraz poprawą wskaźników emisyjnych gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,

  - stosowanie urządzeń odpylających pozwalających na dotrzymanie dopuszczalnych standardów emisyjnych,

  - kogeneracja, mająca wpływ na zdecydowane ograniczenie zużycie zasobów naturalnych.

  Od 15 listopada 2004 r. w sposób ciągły w Elektrociepłowni Łąkowa monitorowane są substancje pyłowo–gazowe wprowadzane do powietrza ze źródeł energetycznych.

  Układ monitoringu ciągłego wyposażony jest w system zbierania danych, który gromadzi, przetwarza, raportuje i archiwizuje informacje o stężeniach oraz emisji poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza. Ciągły pomiar i rejestracja tych wielkości poza monitorowaniem znaczącego aspektu środowiskowego, wyznaczanie wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza, będących podstawą naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska jest dodatkowym narzędziem pomagającym w optymalizacji pracy źródła ciepła.

  Wielkość emisji substancji pyłowo-gazowych wprowadzonych do powietrza w roku 2016 roku.

  Rodzaj substancji Wielkość emisji w Mg/rok
  rzeczywista dopuszczalna
  Dwutlenek siarki 172,29
  677,22 
  Dwutlenek węgla 146 426
  119 522
  Tlenki azotu 96,1
  303,2
  Pył 82,01
  245,92
 • Emisja dwutlenku węgla
 • Od 2005 r. Elektrociepłownia Łąkowa uczestniczy w Systemie Handlu Uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Obowiązek ten wprowadziła wówczas ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a obecnie ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System zobowiązuje rozliczanie przyznanych, Rozporządzeniem Rady Ministrów, uprawnień do emisji CO2 i coroczne ich umarzanie w liczbie odpowiadającej wielkości rocznej emisji, na podstawie raportu zweryfikowanego przez uprawnionego audytora. Weryfikowane raporty są zgodne ze stanem faktycznym i Planem Monitorowania zatwierdzonym w stosownej decyzji udzielonej przez Prezydenta Miasta Grudziądza.

  Rok 2016 był czwartym rokiem III okresu rozliczeniowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Systemem tym objęta jest Elektrociepłownia Łąkowa, dla której w 2016 roku przyznano 86.893 uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W tym roku wyemitowano do powietrza łącznie 146.426 Mg CO2 objętego obowiązkiem rozliczania w Europejskim Systemie Handlu Emisjami. Zastąpienie paliwa kopalnego - paliwem odnawialnym pozwoliło na redukcję emisji CO2 w ilości 36.485 Mg CO2.
 • Ochrona wód
 • W zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotrzymywane są dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami z terenu Elektrociepłowni Łąkowa poprzez Rów Hermana do Wisły. Graniczne wartości określone są w pozwoleniu zintegrowanym. Dotrzymywanie jakości odprowadzanych ścieków jest możliwe dzięki zainstalowanym urządzeniom oczyszczania ścieków technologicznych, do których zalicza się dwukomorowy piaskownik oraz wybudowana w 2015 roku podczyszczalnia ścieków (filtr żwirowy). Podczyszczalnia pozwoliła na zamknięcie obiegu wody w obrębie procesów gaszenia szlaki i wykorzystanie ścieków ze stacji uzdatniania wody, a finalnie na zaoszczędzenie znacznych ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej.
 • Ochrona przed hałasem
 • Szczególne znaczenie w działalności Elektrociepłowni Łąkowa ma hałas wprowadzany do otoczenia. Stąd duża staranność w doborze urządzeń energetycznych lub ich ochronie podczas realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Wykonane w poprzednich latach przedsięwzięcia polegające na wymianie:
  - trzech wentylatorów wyciągu spalin,
  - chłodni wentylatorowej na chłodnię bardzo nowoczesną, o niskiej emisji hałasu,
  oraz utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń energetycznych i pomocniczych pozwalają na dotrzymywanie standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, co potwierdzają pomiary akustyczne.
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka odpadami realizowana jest zgodnie z ustawą o odpadach oraz wymaganymi pozwoleniami w tym zakresie. Postępowanie jest zgodne z redukcją odpadów „u źródła” i realizowane następująco:
  a. generowanie mniejszej ilość odpadów paleniskowych poprzez:
  - optymalny dobór surowca, tj. wysokoenergetycznego i niskopopiołowego węgla kamiennego i biomasy,
  - realizowanie prac inwestycyjnych podnoszących sprawność jednostek kotłowych,
  - zamianę paliwa węglowego na biomasowe,
  b. racjonalizowanie gospodarki surowcowo-materiałowej,
  c. stosowanie w procesach technologicznych i pomocniczych nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych,
  d. prawidłową i racjonalną organizację pracy.
  Nie bez znaczenia pozostaje zagospodarowanie odpadów paleniskowych, które zgodnie z obowiązującym prawem wykorzystywane są do m.in. do utwardzania dróg i innych powierzchni, odciążając jednocześnie istniejące składowiska odpadów.