7,4 oC 0,0 m/s 1015,8 hPa
 
 
 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne wynikającymi z ustawy dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, poniższe informacje należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych dotyczących obiektu, w którym przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW.

Przedstawiamy Państwu wartości, jakie zostały wyznaczone za rok 2017 dla efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej zasilanej z OPEC-INEKO Sp. z o.o. w oparciu o metodologię przedstawioną w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.


Metodologia obliczeń została potwierdzona przez niezależną firmę: Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

WPC= 0,929


Procentowy udział ciepła użytkowego dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych:

αDH=88,75

Zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne „Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła oraz w którym przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez:

1)    wyposażenie obiektu w indywidualną instalację odnawialnego źródła ciepła, źródło ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych albo

2)    przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

- chyba że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnej instalacji odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.”