29,8 oC 6,5 km/h 1016,0 hPa
 
 
 
Co to jest RDF?

Paliwem alternatywnym nazywamy rozdrobnione odpady palne RDF (od ang. Refuse Derived Fuel), czyli frakcja nadsitowa zwana pre-RDF (nieoczyszczona – kod odpadowy 19 12 12) lub RDF (po oczyszczeniu i standaryzacji – kod 19 12 10), powstałe w wyniku wysortowania i odpowiedniego przygotowania wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych (np. guma, tworzywa sztuczne, drewno odpadowe, tekstylia, papier), które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych. Paliwo alternatywne, zwane dalej RDF, jest substytutem węgla kamiennego.
Każdego roku w Polsce produkowanych jest ponad 10 mln ton odpadów komunalnych, z czego ok. 40% to RDF. Prognozy na najbliższe lata wskazują, że produkcja odpadów komunalnych będzie wzrastać, co pociągnie za sobą wzrost kosztów ich zagospodarowania.
Na rynku krajowym obserwuje się obecnie nadpodaż RDF, a obowiązujące normy prawne w zakresie zagospodarowania tego surowca i idące z tym w parze wysokie koszty zagospodarowania, stwarzają realny problem dla samorządów, które są odpowiedzialne za ten obszar gospodarki. Według
danych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla tymczasowo magazynowane jest w kraju ok. 20 mln ton RDF, a w przetargach na odbiór RDF brakuje chętnych. Taka sytuacja skutkuje wzrostem
cen za przyjęcie tej frakcji odpadów.

Dlaczego potrzebujemy w Grudziądzu Instalację termicznego przetwarzania paliwa RDF?

Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców z roku na rok wzrasta i mimo coraz lepszej segregacji, nadal duża ich część nie nadaje się do recyklingu. Odpady te, stanowiące frakcje energetyczną RDF, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można jej składować i obecnie są one wywożone do innych instalacji na terenie całego kraju. Grudziądzka instalacja będzie nowoczesną elektrociepłownią, w której odpady będą paliwem i powrócą do mieszkańców w postaci ciepła i energii elektrycznej. W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii.

Jeśli masz pytanie związane z projektem?

Napisz do nas:

e-mail: rdf@opec.pl