1,6 oC 4,7 km/h 1024,9 hPa
 
 
 
Ramowy regulamin pływalni
Regulamin dla grup zorganizowanych

RAMOWY REGULAMIN PŁYWALNI


Pływalnia jest obiektem OPEC –INEKO Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Budowlanych 7

1)    Zakup biletu lub karnetu uprawniającego do korzystania z usług Pływalni jest równoznaczny z tym , że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń
i informacji udzielanych przez obsługę Pływalni.
2)    Pod pojęciem „Pływalnia” rozumie się:
a)    basen (hala basenowa wraz z niecką basenową),
b)    sauna (pomieszczenia kompleksu sauny),
c)    przebieralnie,
d)    pomieszczenia z natryskami,
e)    sanitariaty.
3)    Jednostką rozliczeniową za korzystanie z basenu, stanowiącą podstawę ustalania cen, jest 45 minutowy pobyt na basenie.
a)    płatny czas pobytu na basenie liczy się od momentu rozpoczęcia każdej pełnej godziny zegarowej i trwa nieprzerwanie 45 min.
4)    Jednostką rozliczeniową za korzystanie z sauny jest 60 minutowy pobyt w pomieszczeniach kompleksu sauny.
a)    jednorazowo w jednej saunie oraz pomieszczeniach sanitarnych do niej przynależnych może przebywać max. 6 osób,  
b)    pomieszczenie wypoczynkowe jest przeznaczone dla wszystkich uprawnionych użytkowników kompleksu sauny.
5)    Płatny czas pobytu w pomieszczeniach kompleksu sauny liczy się od momentu rozpoczęcia każdej pełnej godziny zegarowej i trwa nieprzerwanie 60 min.
6)    W blokach „Basen + sauna”, w przypadku gdy ilość osób korzystających z tej usługi jest większa niż 10 uruchamiana jest druga sauna.
7)    Z usług Pływalni mogą korzystać:
a)    osoby indywidualne,
b)    grupy zorganizowane (grupa - min. 10 osób) – szczegółowo wymogi określa Regulamin dla Grup Zorganizowanych, stanowiący załącznik do Ramowego Regulaminu Pływalni,
c)    zakłady pracy i instytucje.
8)    Podstawą do korzystania z usług Pływalni  jest wykupienie:
a)    biletu jednorazowego: normalnego, ulgowego lub zniżkowego,
b)    karnetu: normalnego, ulgowego lub zniżkowego,
c)    wniesienie opłaty za wynajem.
9)    Opłata za bilety i karnety pobierana jest z góry według obowiązującego Cennika i nie podlega zwrotowi
w przypadku rezygnacji z usług Pływalni przed upływem zadeklarowanego czasu korzystania z usług Pływalni.
10)    Bilet jednorazowy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego wstępu na basen lub saunę.
11)    Karnet obowiązuje w wyznaczonym miesiącu i uprawnia do 4 wejść na basen lub saunę w określonym na karnecie terminie.
Niewykorzystane wejścia w wyznaczonym miesiącu nie stanowią podstawy do wstępu na basen lub saunę w innym miesiącu.
12)    Karnet na dany miesiąc może być wykorzystany w innym terminie niż określony na karnecie pod warunkiem, że basen lub sauna jest w tym czasie dostępna.
13)    Bilety i karnety objęte rabatem uprawniają tylko do wstępu na basen i tylko w określonych w Cenniku terminach.
14)    Kupując bilet lub przedstawiając karnet w kasie klient otrzymuje pasek w formie zegarka, który służy do ewidencjonowania pobytu na Pływalni i stanowi unikatowy klucz do wybranej, wolnej szafki basenowej.
15)    Pasek z czujnikiem stanowi własność Pływalni i podlega zwrotowi do kasy niezwłocznie po wyjściu
z przebieralni.
16)    Dzieciom do lat 7, przysługuje  wstęp bezpłatny tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
17)    Uprawnieni do korzystania z biletów i karnetów ulgowych na basen są dzieci i młodzież  do 15 roku życia (za okazaniem legitymacji szkolnej).
18)    Bezpłatnie wchodzi na Pływalnię:
a)    opiekun osoby niepełnosprawnej (nie więcej niż jeden opiekun na jedną osobę),
b)    opiekun grupy.
19)    W cenach sprzedawanych usług zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
20)    Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz:
a)    palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
b)    wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
c)    wprowadzania i przebywania zwierząt,
d)    wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
21)    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
22)    Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu lub sauny ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z tych usług przez te osoby.
23)    Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i czepka.
24)    W pomieszczeniach z natryskami oraz na terenie basenu wolno poruszać się jedynie w obuwiu do tego przeznaczonym, czystym i antypoślizgowym typu plażowego.
25)    Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu dokładne umycie ciała.
26)    Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub ratownika.
27)    Na sygnał (dzwonek) oznaczający zakończenie przysługującego czasu korzystania z kąpieli , osoby znajdujące się w  wodzie oraz przebywające na hali basenowej winny niezwłocznie opuścić  basen.
28)    Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
a)    biegania po chodnikach otaczających nieckę, spychania innych użytkowników do wody,
b)    skoków do wody bez zgody ratownika i w miejscach niedozwolonych,
c)    niszczenia  urządzeń i sprzętu Pływalni,
d)    spożywania żywności oraz żucia gumy,
e)    używania szklanych opakowań,
f)    zanieczyszczania wody basenowej oraz wszczynania fałszywych alarmów.
29)    W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy „Regulaminu Dla Grup Zorganizowanych”.
30)    Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się u kierownictwa Pływalni.
31)    Zajęcia grup zorganizowanych mogą się odbywać tylko w obecności opiekuna grupy i ratownika.
32)    Kierownictwo Pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień  zakazać dalszego korzystania z Pływalni.
33)    Osoby korzystające z usług Pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed  wyznaczoną godziną wejścia.
34)    Za przedmioty wartościowe pozostawione na Pływalni, a nie oddane do depozytu, kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
35)    Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
36)    Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
37)    Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania wniosku o ukaranie na drogę postępowania  w sprawach o wykroczenie.
38)    Za niewykorzystane bilety wstępu oraz przypadki wydalenia użytkownika z Pływalni, uiszczone opłaty nie są zwracane.
39)    Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu Pływalni.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH


1)    Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Ramowym Regulaminem Pływalni.
2)    Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia
w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, zwanej opiekunem.
3)    Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Ramowym Regulaminem  Pływalni oraz Regulaminem Dla Grup Zorganizowanych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
4)    Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i jest zobowiązany do właściwej opieki, nadzoru
i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
5)    Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
a)    zapoznanie uczestników grupy z Regulaminami obowiązującymi na Pływalni oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
b)    załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
c)    podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania Regulaminów Pływalni
z podaniem adresu i nazwy placówki oraz  nazwiska opiekuna,
d)    zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na basen, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
e)    sprawdzenie stanu liczebnego grupy.
f)    przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego.
g)    po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z basenu.
6)    Opiekun grupy jest zobowiązany do obecności na Pływalni na co najmniej 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na basen
i do pomieszczeń kompleksu sauny.
7)    Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach Pływalni:
8)    Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
a)    30 pełnoletnich uczestników, nie będących uczniami,
b)    15 uczniów,
c)    10 uczestników w wieku przedszkolnym,
d)    ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo Pływalni ilość osób niepełnosprawnych,
w zależności od stopnia niepełnosprawności.
9)    W czasie pobytu grupy na Pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali Regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, i nie niszczyli urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Pływalni.
10)    Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą na Pływalnię bezpłatnie.
11)    Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy na basenie przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
12)    Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
13)    Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni.
14)    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Pływalni i potwierdzenie odnośnego wpisu do Dziennika Pracy Ratowników.
15)    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Pływalni.
16)    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących na terenie Pływalni przepisów.
17)    W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania obowiązujących Regulaminów, kierownictwo Pływalni lub ratownik mają prawo do usunięcia grupy
z Pływalni.
18)    Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Pływalni jest umowa.
19)    W przypadku braku umowy, opiekun grupy potwierdza podpisem na oświadczeniu fakt zapoznanie się z Regulaminami i zobowiązanie do ich przestrzegania.

Godziny otwarcia
poniedziałek-niedziela
7:00 - 22:00*
* ostatnie wejście o godz. 21:00


Kontakt
Biuro
Kasa
56 45 06 135 lub 136*
56 45 06 139
* w dni powszednie, godz. 7-15