29,5 oC 4,7 km/h 1016,1 hPa
 
 
 

STRUKTURA PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYTEJ DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. § 37 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), w zakresie obowiązkowego informowania odbiorców przez sprzedawcę o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, oraz o wpływie wytwarzanej energii elektrycznej na środowisko, a dotyczącym udostępnienia danych, których zakres wynika z powyższego przepisu, poniżej przekazujemy informację na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez OPEC-INEKO Sp. z o.o. w 2020 roku wraz z informacją o wpływie wytworzonej energii na środowisko naturalne.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2021.

Źródło energii Udział procentowy [%]
odnawialne źródła energii, w tym: 17,43%
biomasa 17,43%
geotermia 0%
energetyka wiatrowa 0%
energia słoneczna 0%
duża energetyka wodna 0%
mała energetyka wodna 0%
węgiel kamienny 82,57%
węgiel brunatny 0%
gaz ziemny 0%
energetyka jądrowa 0%
inne 0%
Razem 100%


2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej o której mowa w pkt 1.


Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez sprzedawcę w 2021 roku.

                                               


Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie energii elektrycznej na środowisko:

http://ineko.opec.grudziadz.pl zakładka ELEKTROCIEPŁOWNIA/Struktura  paliw


Rodzaj paliwa oraz wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez OPEC-INEKO Sp. z o.o. w roku 2021.


Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady

radioaktywne

Mg/MWh

Miał węglowy, biomasa 0,325 0,000615 0,000357 0,000069

-

Razem

0,325 0,000615 0,000357 0,000069

-